• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

GROOM WANTED

    ID: CMMAT-14
ਕੈਨੇਡਾ PR ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ 25/5'-7” ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕ / PR/ Student ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ , ਖੁਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ । ਮਾਲਵਾ ਪਹਿਲ, ਬਿਊਰੋ ਮੁਆਫ: 8544880050
Reply to ad