• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

GROOM WANTED

    ID: CMMAT-24
ਜੱਟ ਸਿੱਖ " ਢਿੱਲੋਂ " 1991/5'-5” ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PR ਅਪਲਾਈ) ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਏ । ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ । 7973023338, -12046195002
Reply to ad