• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

BRIDE WANTED

    ID: CMMAT-36
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ PR ਲੜਕਾ 1992/5”-9", ਬੀ.ਕਾਮ. (ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸੀ.ਪੀ ਏ. ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, 95308-12366, 431-541-1160.
Reply to ad